Projekty unijne, które realizujemy.

Rozwój naszej firmy jest poparty udziałem w licznych projektach unijnych. Pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków umożliwia nam inwestycje w innowacje dzięki, którym możemy wdrażać najnowsze rozwiązania technologiczne.

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla QZ Solutions Sp. z o.o.”

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2020 r.- 30.09.2020 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 100 939,53 PLN

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś
priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o powierzenie grantu na zakup technologii w ramach projektu „SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI”.

TYTUŁ PROJEKTU: Technologia obrazowania hiperspektralnego w ocenie wegetacji roślin w rolnictwie precyzyjnym

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 494 683,90  PLN

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 402182,03 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 180 981,91  PLN

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wdrożenie przez QZ Solution Sp. z o.o. usługi zwiększającej efektywność produkcji cukru poprzez minimalizację strat uprawy, dzięki wykryciu patogenu chwościka w buraku cukrowym – w oparciu o innowacyjną technologię obrazowania hiperspektralnego, z użyciem zakupionego systemu
Zebra X1.

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie bezinwazyjnego systemu do pomiaru wilgotności gleby na poziomie korzeni dla uprawy ziemniaka w oparciu o nowe algorytmy wykorzystujące metody uczenia maszynowego do analizy danych hiperspektralnych”

Wnioskodawcy: QZ Solutions Sp. z o.o., Politechnika Śląska

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2020r.-31.12.2022r.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU NETTO: 4 498 080,11 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 3 047 903,76 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie bezinwazyjnego systemu do pomiaru wilgotności gleby na poziomie korzeni dedykowanego uprawie ziemniaka przeznaczonego do przetwórstwa, w oparciu o dane hiperspektralne oraz nowe algorytmy sztucznej inteligencji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych”

Wnioskodawcy: QZ Solutions Sp. z o.o.,  ZPOW Agros Nova  Sp. z o.o. Sp. k., Plantico-Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2018r.-31.12.2023r.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU NETTO: 38 337 327,31 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 21 023 895, 32 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zbyt małej krajowej produkcji pomidora gruntowego o wysokiej jakości dla przetwórstwa (głównie do produkcji koncentratu pomidorowego).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o powierzenie grantu na doradztwo w ramach projektu „SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI”.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 24 416,67 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 20 754,17 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wycena wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych nowej technologii pn.: „Obrazowanie hiperspektralne w ocenie wegetacji roślin w rolnictwie”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie aplikacji wspomagającej i optymalizującej rozmieszczenie uli pszczelich za pomocą inteligentnej analizy wizyjnej zdjęć satelitarnych przez QZ Solutions Zbigniew Kawalec.”

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2017 R. – 30.09.2018 R.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 2.286.900 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1.635.000,00 PLN

CEL PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej aplikacji wspomagającej i optymalizującej rozmieszczenie uli pszczelich za pomocą inteligentnej analizy wizyjnej zdjęć satelitarnych.

Rezultatem projektu jest aplikacja, która ma za zadanie pomóc pszczelarzom i rolnikom: tym pierwszym w znalezieniu jak najlepszej lokalizacji dla pasiek wędrownych, a tym drugim w lepszym zapyleniu pól, dzięki czemu będą mogli oni zyskać plony wyższe nawet o 20%.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.