Projekty unijne, które realizujemy.

Rozwój naszej firmy jest poparty udziałem w licznych projektach unijnych. Pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków umożliwia nam inwestycje w innowacje dzięki, którym możemy wdrażać najnowsze rozwiązania technologiczne.

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Własność intelektualna w Twojej firmie”

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest identyfikacja przedmiotów własności intelektualnej w QZ Solutions Sp. z o.o..

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.6 Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP

„Opracowanie systemu pozwalającego na zdalne badanie zasobności gleby w makroelementy oraz odczynu gleby z użyciem nowych algorytmów uczenia maszynowego na podstawie obrazowania hiperspektralnego (SmartSoil)”

Termin realizacji projektu: 01.08.2021r.-31.12.2023r.
Całkowity koszt realizacji projektu netto: 4 102 951,18 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 444 349,69 PLN

CEL PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu klasyfikacji zasobności gleby w makroelementy (K2O, P2O5, Mg) oraz odczynu gleby (pH) na podstawie lotniczego obrazowania hiperspektralnego (HSI) z użyciem metod uczenia maszynowego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu EIC Accelerator”

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2021 r.- 31.12.2022 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 280 060,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o powierzenie grantu na zakup technologii w ramach projektu „SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI”.

TYTUŁ PROJEKTU: Technologia automatycznego przetwarzania danych hiperspektralnych w celu stworzenia skuteczniejszych klasyfikatorów gleby.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 724 470,00 PLN

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 589 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 500 650,00 PLN

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wdrożenie w Spółce technologii automatycznego przetwarzania danych hiperspektralnych – Hypernet, którą Spółka wykorzysta do wdrożenia nowej innowacyjnej usługi zdalnego mapowania gleby opartej na analizie lotniczych zdjęć hiperspektralnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

QZ Solutions Sp. z o.o. jest uczestnikiem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 06.09.2019r. – 31.12.2021 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 6 906 253,79 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest nawiązanie relacji biznesowych zarówno z kooperantami, dostawcami komponentów oraz instytucjami B+R, na rzecz rozwoju produktów i usług, w tym wprowadzenia kluczowych rozwiązań technologicznych zmierzających do podniesienia konkurencyjności członków klastra.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie aplikacji wykrywającej degradację wegetacyjną upraw na podstawie serii czasowych danych satelitarnych”

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2020 r.- 31.12.2021 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 093 635,00 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie aplikacji wykrywającej degradację wegetacyjną upraw na podstawie serii czasowych danych satelitarnych, w oparciu o użycie innowacyjnych technologii oraz rozwiązań niedostępnych na rynku rolnictwa precyzyjnego.

Projekt współfinansowany  ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Na Lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 1. Innowacje w gospodarce, Działanie: 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla QZ Solutions Sp. z o.o.”

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2020 r.- 30.09.2020 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 100 939,53 PLN

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś
priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o powierzenie grantu na zakup technologii w ramach projektu „SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI”.

TYTUŁ PROJEKTU: Technologia obrazowania hiperspektralnego w ocenie wegetacji roślin w rolnictwie precyzyjnym

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 494 683,90  PLN

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 402182,03 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 180 981,91  PLN

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wdrożenie przez QZ Solution Sp. z o.o. usługi zwiększającej efektywność produkcji cukru poprzez minimalizację strat uprawy, dzięki wykryciu patogenu chwościka w buraku cukrowym – w oparciu o innowacyjną technologię obrazowania hiperspektralnego, z użyciem zakupionego systemu.

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie bezinwazyjnego systemu do pomiaru wilgotności gleby na poziomie korzeni dla uprawy ziemniaka w oparciu o nowe algorytmy wykorzystujące metody uczenia maszynowego do analizy danych hiperspektralnych”

Wnioskodawcy: QZ Solutions Sp. z o.o., Politechnika Śląska

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2020r.-31.12.2022r.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU NETTO: 4 498 080,11 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 3 047 903,76 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie bezinwazyjnego systemu do pomiaru wilgotności gleby na poziomie korzeni dedykowanego uprawie ziemniaka przeznaczonego do przetwórstwa, w oparciu o dane hiperspektralne oraz nowe algorytmy sztucznej inteligencji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych”

Wnioskodawcy: QZ Solutions Sp. z o.o.,  ZPOW Agros Nova  Sp. z o.o. Sp. k., Plantico-Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2018r.-31.12.2023r.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU NETTO: 38 337 327,31 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 21 023 895, 32 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zbyt małej krajowej produkcji pomidora gruntowego o wysokiej jakości dla przetwórstwa (głównie do produkcji koncentratu pomidorowego).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o powierzenie grantu na doradztwo w ramach projektu „SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI”.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 24 416,67 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 20 754,17 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wycena wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych nowej technologii pn.: „Obrazowanie hiperspektralne w ocenie wegetacji roślin w rolnictwie”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie aplikacji wspomagającej i optymalizującej rozmieszczenie uli pszczelich za pomocą inteligentnej analizy wizyjnej zdjęć satelitarnych przez QZ Solutions Zbigniew Kawalec.”

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2017 R. – 30.09.2018 R.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 2.286.900 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1.635.000,00 PLN

CEL PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej aplikacji wspomagającej i optymalizującej rozmieszczenie uli pszczelich za pomocą inteligentnej analizy wizyjnej zdjęć satelitarnych.

Rezultatem projektu jest aplikacja, która ma za zadanie pomóc pszczelarzom i rolnikom: tym pierwszym w znalezieniu jak najlepszej lokalizacji dla pasiek wędrownych, a tym drugim w lepszym zapyleniu pól, dzięki czemu będą mogli oni zyskać plony wyższe nawet o 20%.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.