Projekty unijne

Nasze projekty

I. „Opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych”

Wnioskodawcy: QZ Solutions Sp. z o.o.,  ZPOW Agros Nova  Sp. z o.o. Sp. k., Plantico-Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

Termin realizacji projektu: 01.01.2018r.-31.12.2023r.

Całkowity koszt realizacji projektu netto: 38 337 327,31 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 21 023 895, 32 PLN

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zbyt małej krajowej produkcji pomidora gruntowego o wysokiej jakości dla przetwórstwa (głównie do produkcji koncentratu pomidorowego).

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

II. „Opracowanie aplikacji wspomagającej i optymalizującej rozmieszczenie uli pszczelich za pomocą inteligentnej analizy wizyjnej zdjęć satelitarnych przez QZ Solutions Zbigniew Kawalec.”

Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 30.09.2018 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2.286.900 zł

Wydatki kwalifikowane: 2.280.000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:: 1.635.000,00 zł

Przedmiotem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej aplikacji wspomagającej i optymalizującej rozmieszczenie uli pszczelich za pomocą inteligentnej analizy wizyjnej zdjęć satelitarnych.

Rezultatem projektu jest aplikacja, która ma za zadanie pomóc pszczelarzom i rolnikom: tym pierwszym w znalezieniu jak najlepszej lokalizacji dla pasiek wędrownych, a tym drugim w lepszym zapyleniu pól, dzięki czemu będą mogli oni zyskać plony wyższe nawet o 20%.

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

III. QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o powierzenie grantu na doradztwo  w ramach projektu „SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI”.

Celem projektu jest wycena wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych nowej technologii pn.: „Obrazowanie hiperspektralne w ocenie wegetacji roślin w rolnictwie”.

Dofinansowanie projektu z UE: 24 416,67 PLN

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.